ข้อมูลทั่วไปสมาคมลาหู่

ข้อมูลทั่วไปสมาคมลาหู่

ความทั่วไป

 ข้อ ๑  สมาคมนี้ชื่อว่า  “สมาคมลาหู่ในประเทศไทย”  ย่อว่า  “ สลห.ท.”

         ชื่อภาษาอังกฤษว่า   LAHU ASSOCIATION   THAILAND   ย่อว่า “LHAT

 ข้อ ๒ เครื่องหมายสมาคม มีลักษณะ เป็นรูป น้ำเต้า  ในน้ำเต้า มีคนลาหู่อยู่สองคน ผู้ชาย 1 คน ผู้หญิง 1คน      

         มีความหมายว่า  ตำนานของชนเผ่าลาหู่ หญิงชาย คู่หนึ่ง ออกมาจากน้ำเต้า       

 

รูปของเครื่องหมายสมาคม

  

ข้อ ๓ สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่เลขที่ ๓๗ หมู่ ๙ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

        ๓.๑ สำนักงานสาขาของสมาคม  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘๙ หมู่ ๘ ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ข้อ ๔ วัตถุประสงค์ของสมาคม  เพื่อ

        ๔.๑  เชื่อมสายสัมพันธ์และส่งเสริมความสามัคคีของชนเผ่าลาหู่ในประเทศไทย

        ๔.๒ ส่งเสริมการศึกษา  อาชีพ   การท่องเที่ยว และภูมิปัญญาท้องถิ่น

        ๔.๓ ส่งเสริมด้านสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม

        ๔.๔ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า

        ๔.๕ ส่งเสริม อนุรักษ์  สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมชนเผ่าลาหู่

        ๔.๖  ส่งเสริมการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

โพสต์เมื่อ :
2562-11-06 16:35:51
 304
ผู้เข้าชม

LAHU-TH.COM

สถิติการเข้าชมทั้งหมด

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์