ข้อมูลสมาชิก

ข้อมูลสมาชิก

สมาชิก

ข้อ ๕  สมาชิกของสมาคมมี  ๒  ประเภท  คือ

        ๕.๑ สมาชิกสามัญ          ได้แก่     บุคคลที่มีเชื้อสายลาหู่โดยกำเนิด  และบุคคลที่เลื่อมใสในชนเผ่าลาหู่  

                                                       ตลอดจนมีความสนใจในกิจกรรมของสมาคม

        ๕.๒  สมาชิกกิตติมศักดิ์    ได้แก่     บุคคลผู้ทรงเกียรติ  หรือผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม

                                                       ซึ่งคณะกรรมการบริหารสมาคมลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

 ข้อ ๖ สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้

        ๖.๑ เป็นบรรลุนิติภาวะแล้ว

        ๖.๒ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

        ๖.๓ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

        ๖.๔ ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้

ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษาของศาลถึง

ที่สุดในกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น

 

ข้อ  ๗  ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม

         ๗.๑ สมาชิกสามัญ         จะต้องเสียค่าลงทะเบียนเป็นครั้งแรก  100 บาท

                                        ค่าบำรุงสมาคมเป็นรายปีๆ ละ  100 บาท

         ๗.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์  มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงของสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

 

ข้อ ๘   การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ยื่นใบสมัครตามแบบของ

สมาคมต่อเลขานุการ  โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย  ๑  คน และให้เลขานุการ ติดประกาศรายชื่อผู้สมัคร

ไว้  ณ  สำนักงานของสมาคม เป็นเวลาไม้น้อยกว่า  ๑๕  วัน เพื่อให้สมาชิกอื่นๆ ของสมาคมจะได้คัดค้านการ

สมัครนั้น  เมื่อครบกำหนดประกาศแล้ว ก็ให้เลขานุการนำใบสมัครและหนังสือคัดค้านของสมาชิก  (ถ้ามี) 

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการ เพื่อพิจารณาอนุมัติว่า จะรับหรือไม่รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้ว   ผลเป็นประการใด ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว

 ข้อ ๙    ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ผู้สมัครนั้นชำระค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม

ให้เสร็จภายใน  ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการ และสมาชิกภาพของผู้สมัคร ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่

ผู้สมัครได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าผู้สมัครไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียน

และค่าบำรุงภายในกำหนด ก็ให้ถือว่าการสมัครสมาชิกคราวนั้นเป็นอันยกเลิก

 

ข้อ ๑๐ สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์  ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับคำเชิญของผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณา

ลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ได้มาถึงยังสมาคม

 ข้อ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้

         ๑๑.๑ ตาย

         ๑๑.๒ ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ และ

                          สมาชิกผู้นั้นได้ชำระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย

         ๑๑.๓ ขาดคุณสมบัติสมาชิก

         ๑๑.๔ ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม หรือคระกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนเพราะสมาชิกผู้

           นั้นได้ประพฤตินำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม

 

ข้อ ๑๒  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

          ๑๒.๑ มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน

          ๑๒.๒ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ

          ๑๒.๓ มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น

          ๑๒.๔ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม

          ๑๒.๕ สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม และมีสิทธิ

                  ออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมได้คนละ ๑ คะแนนเสียง

           ๑๒.๖ มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม

           ๑๒.๗ มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย ๑ ใน ๕ ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน

                   หนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดระชุมใหญ่วิสามัญได้

           ๑๒.๘ มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด

           ๑๒.๙ มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม

           ๑๒.๑๐ มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆ ของสมาคม

           ๑๒.๑๑ มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น

           ๑๒.๑๑ มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

โพสต์เมื่อ :
2562-11-06 21:04:33
 148
ผู้เข้าชม

LAHU-TH.COM

สถิติการเข้าชมทั้งหมด

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์