การดำเนินกิจการของสมาคม

การดำเนินกิจการของสมาคม

การดำเนินกิจการของสมาคม

ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการคณะหนึ่ง ทำหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม มีจำนวนอย่างน้อย  ๗  คน อย่างมากไม่เกิน 

๑๕ คน และคณะกรรมการนี้ ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม และให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจาก           

อื่นๆ  ให้นายกสมาคมเป็นผู้แต่งตั้ง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ เข้าดำรงตำแหน่งต่างๆ ของสมาคม

ตามที่ได้กำหนดไว้  ซึ่งตำแหน่งของกรรมการสมาคม มีตำแหน่งและหน้าที่โดยสังเขปดังต่อไปนี้

          ๑๓.๑ นายกสมาคม ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม คณะกรรมการของสมาคมเป็น

                  ผู้แทนสมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอกและทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมประชุมใหญ่ของสมาคม

          ๑๓.๒ อุปนายกทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคม ในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติตามที่นายก

                  สมาคมได้มอบหมายและทำหน้าที่แทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่

                  สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่การทำหน้าที่แทนนายกสมาคมให้อุปนายกตามลำดับ

                 ตำแหน่งเป็นผู้กระทำการแทน

          ๑๓.๓ เลขานุการทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมดเป็นหัวหน้า เจ้าหน้าที่ของสมาคมใน

                 การปฏิบัติกิจการของสมาคม และปฏิบัติตามคำสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทำ

                 หน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆ ของสมาคม

           ๑๓.๔ เหรัญญิกมีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย บัญชีงบ

                   ดุลของสมาคม และเก็บหลักฐานต่างๆ ของสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ

           ๑๓.๕ ปฏิคมมีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่

                    ของสมาคมและจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่างๆ ของสมาคม

           ๑๓.๖ นายทะเบียนมีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงานกับเหรัญญิกในการ

                   เรียกเก็บเงินค่าบำรุงสมาคมจากสมาชิก

           ๑๓.๗ ประชาสัมพันธ์มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิก และบุคคล

                   โดยทั่วไปให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

           ๑๓.๘  กรรมการตำแหน่งอื่นๆตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดให้มีขึ้นโดยมี

                    จำนวนเมื่อรวมกับตำแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้ว จะต้องไม่เกินจำนวนที่ข้อบังคับ

                    ได้กำหนดไว้ แต่ถ้าคณะกรรมการมิได้กำหนดตำแหน่งก็ถือว่าเป็นกรรมการกลาง

                    คณะกรรมการชุดแรก ให้ผู้เริ่มการจัดตั้งสมาคมเป็นผู้เลือกตั้ง ประกอบด้วยนายกสมาคมและกรรมการอื่นๆ

                    ตามจำนวนที่เห็นสมควรตามข้อบังคับของสมาคม 

ข้อ ๑๔  คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ ๔  ปี และเมื่อคณะกรรมการ อยู่ในตำแหน่งครบ

กำหนดตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ ก็ให้

คณะกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับอนุญาตให้

จดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว  ก็ให้ทำการส่งและรับมอบงานกันระหว่างคระกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุดใหม่ ให้เป็นที่

เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ

ข้อ ๑๕ ตำแหน่งกรรมการสมาคม  ถ้าต้องว่างลงก่อนครบกำหนดตามวาระก็ให้คณะกรรมการแต่งตั้งสมาชิกสามัญคนใด

คนหนึ่งที่เห็นสมควรเข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงนั้น แต่ผู้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งได้

เท่ากับวาระของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น

ข้อ ๑๖ กรรมการอาจจะพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ

         ๑๖.๑  ตาย

         ๑๖.๒  ลาออก

         ๑๖.๓  ขาดจากสมาชิกภาพ

         ๑๖.๔  ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตำแหน่ง

 

ข้อ ๑๗  กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ

 และให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อคณะกรรมการมีมติให้ออก        

 

ข้อ ๑๘  อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ

            ๑๘.๑ มีอำนาจออกระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติ  โดยระเบียบปฏิบัตินั้นจะต้องไม่ขัดต่อ

            ข้อบังคับฉบับนี้

            ๑๘.๒ มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม

            ๑๘.๓ มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการได้ แต่กรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการจะ

                    สมารถอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง

             ๑๘.๔ มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี และประชุมใหญ่วิสามัญ

             ๑๘.๕ มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการในตำแหน่งอื่นๆ ที่ยังมิได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้

             ๑๘.๖ มีอำนาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตลอดจนมีอำนาจอื่นๆ ตามที่ข้อบังคับ

                    ได้กำหนดไว้

             ๑๘.๗ มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงิน และทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม

             ๑๘.๘ มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญ จำนวน ๑ ใน ๕ ของสมาชิกทั้งหมด ได้  

                     เข้าชื่อร้องขอให้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นภาย

                     ใน  ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ

             ๑๘.๙ มีหน้าที่จัดทำเอกสารหลักฐานต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สินและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของ

                     สมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและสมารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อสมาชิกร้องขอ

             ๑๘.๑๐ จัดทำบันทึกการประชุมต่างๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและจัดส่งให้สมาชิกได้รับทราบ

             ๑๘.๑๑ มีหน้าที่อื่นๆตามที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้

ข้อ ๑๙  คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย เดือนละ  ๑ ครั้ง. โดยให้จัดขึ้นภายในวันที่ ๓๐ ของเดือน ทั้งนี้เพื่อ

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคม

 ข้อ ๒๐ การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด จึงจะ

ถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นก็ให้ถือคะแนน

เสียงมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่า ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

ข้อ ๒๑ ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้ ก็ให้กรรการที่เข้าประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง เพื่อให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็น

ประธานในการประชุมคราวนั้น

โพสต์เมื่อ :
2562-11-06 21:28:21
 187
ผู้เข้าชม

LAHU-TH.COM

สถิติการเข้าชมทั้งหมด

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์