การเงินและทรัพย์สิน

การเงินและทรัพย์สิน

การเงินและทรัพย์สิน

 

ข้อ ๓๐ การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคมถ้ามีให้นำฝากไว้กับ

          ธนาคาร  กรุงเทพ  สาขา โลตัสแม่จัน

 

ข้อ ๓๑ การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคม จะต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคม หรือผู้ทำการแทนลงนามร่วมกับ

          เหรัญญิก หรือเลขานุการ พร้อมกับประทับตราของสมาคมจึงจะถือว่าใช้ได้

 

ข้อ ๓๒ ให้นายกสมาคมสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาท) ถ้าเกินกว่านั้นจะต้อง

          ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและคณะกรรมการจะอนุมัติให้จ่ายเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

 (ห้าแสนบาทถ้วน) ถ้าจำเป็นจะต้องจ่ายเกินกว่านี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสมาคม

 

ข้อ ๓๓ ให้เหรัญญิก มีอำนาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไม่เกิน ๑๐,๐๐๐  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่านี้ จะต้องนำ

          ฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาสอำนวยให้

 

ข้อ ๓๔  เหรัญญิกจะต้องทำบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การรับหรือจ่ายเงินทุกครั้ง

          จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผู้ทำการแทนร่วมกับเหรัญญิกหรือผู้ทำการ

          แทน พร้อมกับประทับตราของสมาคมทุกครั้ง

 

ข้อ ๓๕  ผู้สอบบัญชี จะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมและจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต

 

ข้อ ๓๖ ผู้สอบบัญชี มีอำนาจหน้าที่จะเรียกเอกสารเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินจากสมาคมและสามารถจะเชิญกรรมการ

          หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สินของสมาคมได้

 

ข้อ ๓๗ คณะกรรมการจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชี เมื่อได้รับการร้องขอ

โพสต์เมื่อ :
2562-11-06 21:56:17
 143
ผู้เข้าชม

LAHU-TH.COM

สถิติการเข้าชมทั้งหมด

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์