บทเฉพาะกาล

บทเฉพาะกาล

บทเฉพาะกาล

 

ข้อ ๔๑ ข้อบังคับฉบับนี้นั้น ให้เริ่มใช้บังคับได้นับตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นต้นไป

 

ข้อ ๔๒ เมื่อสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ให้ถือว่าผู้เริ่มการทั้งหมดเป็นสมาชิก

          สามัญ และสมาชิกภาพของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้น เริ่มตั้งแต่วันจดทะเบียนเป็นต้นไป

(ลงชื่อ)..........................................ผู้จัดทำข้อบังคับ

                                                              (นายวุฒิพงษ์  สวรรค์โชติ)

โพสต์เมื่อ :
2562-11-06 22:04:14
 146
ผู้เข้าชม

LAHU-TH.COM

สถิติการเข้าชมทั้งหมด

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์